Menu

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ดำเนินการจัดโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน กิจกรรมที่ 4ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (ปีที่ 2 – 5)

     งานบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ดำเนินการจัดโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน กิจกรรมที่ 4ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (ปีที่ 2 – 5) ระหว่างวันที่ 25 – 26กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมศาลาริมสวน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน เข้าร่วมประชุม จำนวน 7ท่าน ประกอบด้วย

  1. ดร.อนิวรรต  หาสุข

  2. ดร.สุทธิศักดิ์  แก้วแกมจันทร์

  3. ผศ.ดร.สุดารัตน์  สกุลคู

  4. ผศ.กรรณิการ์  สมบุญ

  5. ผศ.กษิดิ์เดช  สิบศิริ

  6. ผศ.ดุษฎี  เทียมเทศ บุญมาสูงทรง

  7. ผศ.ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

 

Last modified on วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561 10:33

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top