Menu

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 1 การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

     ระหว่่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณมงคล แก้วมหา หัวหน้าฝ่ายทรัพย์ทางปัญญาและกฎหมาย สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 24 คน ประกอบด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้ง 4 วิทยาเขต

Last modified on วันอังคาร, 30 มกราคม 2561 10:58

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top