Menu

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี พ.ศ. 2560 และการลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษามากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์พงษ์ศักดิ์ นาใจคง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี พ.ศ. 2560 และการลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษามากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Last modified on วันจันทร์, 25 กันยายน 2560 14:39

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top