Menu

โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (กิจกรรมที่ 9 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน)

        งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (กิจกรรมที่ 9 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2560 ณ เขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมา นำโดยคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.สุดารัตน์ สกุลคู
2. ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ
3. ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
4. อ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
5. ผศ.ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปี พ.ศ.2560 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านราชมงคลอีสาน จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. หมู่บ้านหนองแคน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
โดยมี ผศ.ศิริพร สารคล่อง เป็นหัวหน้าโครงการ
2. บ้านสมบูรณ์ ตำบลกุดหวาย อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
โดยมี นางสาวอุมาพร ไชยสูง เป็นหัวหน้าโครงการ 
3. บ้านปรือรูง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โดยมี ดร.ภรณี หลาวทอง เป็นหัวหน้าโครงการ
4. หมู่บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โดยมี ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล เป็นหัวหน้าโครงการ
5. หมู่บ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โดยมี ผศ.รุ่งทิพย์ เกษตรสิงห์ เป็นหัวหน้าโครงการ
6. หมู่บ้านศาลา ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โดยมี ผศ.ดร.อรลัดา เจือจันทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ
7. หมู่บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.เพลงพิณ เพียรภูมิพงศ์ 
เป็นหัวหน้าโครงการ
8. บ้านบึงตะโกและบ้านบึงประเสริฐ ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.มาโนช ริทินโย เป็นหัวหน้า
โครงการ

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560 14:45

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top