Menu

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำผลงานที่ได้การสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 – 27 สิงหาคม 2560 ณ ฮอล์ 6 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม : กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็กตาช้างและกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านตาโสร จังหวัดสุรินทร์ โดยมีอาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน เป็นหัวหน้าโครงการ
วิทยาเขตสุรินทร์
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องสาวไหมจากพันธุ์ไหมพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยมีอาจารย์วุฒินันท์ โนนลำดวน เป็นหัวหน้าโครงการ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งแผ่นยางพารา โดยใช้โรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีอาจารย์ประพันธ์พงศ์ สมศิลา เป็นหัวหน้าโครงการ
วิทยาเขตสกลนคร 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชาจากย่านาง โดยมีอาจารย์กมลวรรณ จงจิตต์ เป็นหัวหน้าโครงการ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ซิกเนเจอร์จากผลไม้และผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยมี อาจารย์ชลันธร วิชาศิลป์ เป็นหัวหน้าโครงการ
วิทยาเขตขอนแก่น
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดสาธิตทดลองการอัดก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยมี ดร.ภูกิจ คุณเจริญหิรัญ เป็นหัวหน้าโครงการ

Last modified on วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560 14:24

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top