Menu

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

ในระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยไปแสดงศักยภาพของงานวิจัย พร้อมด้วยความร่วมมือของเครือข่ายในระบบวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่และแสดงผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อสาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ และสร้างแรงกระตุ้นให้นักวิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำไปสู่การยอมรับในระดับสากล

ะดับสากล

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560 10:00

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top