Menu

งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานหมู่บ้านราชมงคลอีสานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกดกง 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top