Menu

ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และ โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ต่องาน ต่อปัญหา และสามารถร่วมแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี ได้อย่างมีหลักการ เพื่อสงเสริมให้เกิดการริเริ่มในการสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเชิงวิชาการ

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top