Menu

งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสอนเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ เรื่องที่ 1 การเลี้ยงไก่เนื้อ เรื่องที่ 2 การปลูกผัก และเรื่องที่ 3 การแปรรูปอาหาร) ขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และส่งเสริมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการสามารถสร้างรายได้สำหรับเลี้ยงตนเอง อันจะส่งผลให้ผู้พิการนั้นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในสังคมอย่างเป็นสุข

Last modified on วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560 11:22

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top