Menu

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน

ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครูจากโรงเรียนที่ได้ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และสามารถทำงานวิจัยในชั้นเรียนได้

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top