Menu
รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา (46)

ในระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี…
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานหมู่บ้านราชมงคลอีสานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกดกง 3…
(กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสอนเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ เรื่องที่ 1 การเลี้ยงไก่เนื้อ เรื่องที่ 2 การปลูกผัก และเรื่องที่…
ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน ชั้น…
ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครูจากโรงเรียนที่ได้ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และสามารถทำงานวิจัยในชั้นเรียนได้…
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้บริหาร สวพ. เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.อีสาน ประจำปี 2557…
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และนางสาวกชพร บุญเทียมทัด รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ…
Page 1 of 4

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top