Menu
รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา (121)

       วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานเปิดการประชุม…
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8…
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์…
  วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา…
งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กิจกรรมที่ 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน…
งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดโครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กิจกรรมที่ 3ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในวันพุธที่…
ตามที่ งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561…
          ขอแสดงความยินดีในรางวัล Special Prize 2018 กับ ผศ.วรุณทิพย์…
          ภาพบรรยากาศภายในบูธนิทรรศการ มทร.อีสาน  จากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลครั้งที่10 และประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 9 …
Page 1 of 9

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top