Menu
รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา (161)

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562  ดร.อนิวรรต  หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดนิทรรศการ ห้องที่ 3…
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน…
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน เข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์…
วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำทีมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน…
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำทีมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน…
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดเทศกาลมหาสงกรานต์ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 5/2562 ณ…
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมที่ 1 โครงการกำหนดแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ…
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้จัดโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับ Defensive กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายในสถาบันอุดมศึกษา…
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยโครงการ "นวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์…
Page 1 of 12

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top