Menu
รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา (56)

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ…
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินโครงการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ในระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560 ณ…
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา (IRD Information…
        งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (กิจกรรมที่ 9 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน)…
       เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา…
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำผลงานที่ได้การสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 – 27…
         สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา…
Page 1 of 4

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top