Menu
รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา (116)

งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กิจกรรมที่ 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน…
งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดโครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กิจกรรมที่ 3ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในวันพุธที่…
ตามที่ งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561…
          ขอแสดงความยินดีในรางวัล Special Prize 2018 กับ ผศ.วรุณทิพย์…
          ภาพบรรยากาศภายในบูธนิทรรศการ มทร.อีสาน  จากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลครั้งที่10 และประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 9 …
          งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา…
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ ระหว่างวันที่ 2- 4…
ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…
Page 1 of 9

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top