Menu

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หมู่บ้านราชมงคลอีสาน) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ๘๔ หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

- - > >โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชนแบบมีส่วนร่วม ๘๔ หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

- - > >โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชนแบบมีส่วนร่วม ๘๔ หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

--- >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ

              โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

               สถานที่ บ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

               โดย นางดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง

                                      รายชื่อคณะกรรมการการดำเนินโครงการ

                                      กิจกรรมการดำเนินโครงการ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ บ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โดย ผศ.มาโนช ริทินโย

รายชื่อคณะกรรมการการดำเนินโครงการ

กิจกรรมการดำเนินโครงการ

 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านบ้านไผ่แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

สถานที่ ชุมชนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

โดย ผศ.กิตติ มุลาลินน์

 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินโครงการ

 กิจกรรมการดำเนินโครงการ

 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านบ้านมะเมียงแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

สถานที่ ชุมชนบ้านมะเมียง ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

โดย ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล

 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินโครงการ

 กิจกรรมการดำเนินโครงการ

 

โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ บ้านคำไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ บ้านคำไผ่ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกุง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย ผศ.ประวิชญา ณัฎฐากรกุล

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินโครงการ

กิจกรรมการดำเนินโครงการ

 

โครงการผลิตเพื่อความพอเพียง กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โรงสีข้าวตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง

สถานที่ สหกรณ์โรงสีข้าวชุมชน บ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย นายพัฒนา พึ่งพันธุ์

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินโครงการ

กิจกรรมการดำเนินโครงการ

 

โครงการแปรรูปต้นกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

สถานที่ ชุมชนบ้านโคกสี หมู่ที่ ๒ และ ๑๓ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มอาชีพสตรีบ้านหว้า ๔๒ 

หมู่ ๒ บ้านหว้า ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดย นางวรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินโครงการ

กิจกรรมการดำเนินโครงการ

 

โครงการขยะมีคุณค่า นำพาชุมชนน่าอยู่

สถานที่ บ้านหนองเต่า ม.๕, บ้านหนองหัววัว ม.๖ และบ้านบึงเรือใหญ่ ม.๑๐ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดย ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินโครงการ

กิจกรรมการดำเนินโครงการ

 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ๘๔ หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (บ้านนาเชือก)

สถานที่ หมู่บ้านนาเชือก หมู่ที่ ๙ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โดย ดร.สุดารัตน์ สกุลคู

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินโครงการ

กิจกรรมการดำเนินโครงการ

 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ๘๔ หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (บ้านโนนหัวช้าง)

สถานที่ เกษตร บ้านโนนหัวช้าง ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

โดย นายสุเธียร นามวงศ์

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินโครงการ

กิจกรรมการดำเนินโครงการ

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

template รูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริหารจัดการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

( ปรับปรุง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ )

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top