Menu
สรุปการดำเนินโครงการ
   

องค์ความรู้การดำเนินโครงการ

  โครงการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
  โครงการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่
  โครงการ "การจัดการความรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมงานวิจัย : ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยกระบวนการเบิก-จ่าย การถือครองใบเสร็จรับเงินและการจัดเก็บ"
  โครงการ "การจัดการความรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมงานวิจัย : ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิทยาเขต"
  โครงการวิจัยสถาบัน
  โครงการแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
  โครงการวิจัยชุมชน
  โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  โครงการ "การจัดการความรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมงานวิจัย : ด้านรูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"
  โครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
  โครงการพัฒนางานวิจัย : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ” โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย(NRPM)

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top