Menu
 • เนื้อหา
  จำนวนเนื้อหา:
  6
 • แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
  จำนวนเนื้อหา:
  0
  • ระเบียบ / ประกาศ
   จำนวนเนื้อหา:
   0
  • ติดต่อเรา

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

    

    

   ที่อยู่ติดต่อ

   สถานที่ตั้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   อาคาร 8 ชั้น 2 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
   โทรศัพท์ : 04423-3063 ต่อ 2535(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ,2545(ฝ่ายบริการวิชาการ) ,2555(ฝ่ายวิจัย) โทรสาร : 04423-3064 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   เบอร์ติดต่อภายใน  คลิ๊กที่นี่

    

   Institute of Research and Development Location

   พิมพ์

    

    Google Maps View

                     ดู สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

    

   จำนวนเนื้อหา:
   1
 • แผนรายงานประจำปี
  จำนวนเนื้อหา:
  0
 • SAR1
  จำนวนเนื้อหา:
  0
 • KM
  จำนวนเนื้อหา:
  0
 • บริการในเว็บ
  จำนวนเนื้อหา:
  0
  • แบบฟอร์มและดาวน์โหลด
   จำนวนเนื้อหา:
   3
  • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มทร.อีสาน

    

    

   ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   กำหนดการส่งบทความ   สามารถส่งบทความได้ตลอดทั้งปี

   รายละเอียดเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์การส่งบทความ

       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือน
     จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม
     และประเทศชาติโดยเน้นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
     สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
     สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เป็นสาขาที่ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุภาค ระดับโมเลกุลไปจนถึงทั้ง
     จักรวาล ปฏิกิริยาทางเคมี ระหว่างอะตอมและโมเลกุล อันเชื่อมโยงถึงองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของ
     สิ่งมีชีวิตรวมถึงแนวความคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้อง
     ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาถึงประเด็นของการถกเถียงที่สำคัญๆ เกี่ยวกับพรมแดนแห่งความรู้
     ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคม และสิ่งแวดล้อม
       ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา
     ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยศึกษารายละเอียดได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว โดยส่งบทความไฟล์ word และ pdf และแบบฟอร์มการส่งบทความ ตามวิธีการส่ง 2 วิธี คือ 
      
    
   วิธีที่ 1 ทาง E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
   วิธีที่ 2 ทางไปรษณีย์ส่งต้นฉบับ 1 ชุด และแผ่นซีดี 1 แผ่น
       ส่งมาที่
       ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
       744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
    
     จังหวัดนครราชสีมา 30000
       โทร. 044-233063 โทรสาร 044-233064
      

    

   อนึ่ง ผู้เขียนต้องศึกษาจากรายละเอียดการส่งบทความและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำ กองบรรณาธิการขอไม่ดำเนินการให้ตามขั้นตอนวารสาร

    

    

   หากผู้เขียนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความจากกองบรรณาธิการวารสารแล้ว ผู้เขียนต้องทำการสมัครสมาชิกวารสารเป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผู้เขียนขอถอนบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการ พิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการของวารสาร

    
       แบบฟอร์มแนบท้ายคำแนะนำผู้เขียน
    
   คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
     Download แบบฟอร์มการส่งบทความ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     หนังสือยืนยันการถอนบทความ
     หนังสือยืนยันการชำระค่าตีพิมพ์ที่เกินกว่ากำหนด
        
       ติดต่อผู้ประสานงาน วารสาร มทร.อีสาน อรุณรักษ์ (กานต์) 061-6958691

    

   จำนวนเนื้อหา:
   1
 • งานบริการวิชาการ
  จำนวนเนื้อหา:
  0
 • หน่วยงานภายใน
  จำนวนเนื้อหา:
  0
 • สรุปการดำเนินโครงการ
  จำนวนเนื้อหา:
  0
 • FAQ

  คำถามที่พบบ่อย

  1. การประเมินวารสาร มทร.อีสาน จะใช้เวลาการดำเนินการนานเท่าไร?

  ตอบ  ระยะเวลาในการประเมิน 3 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  2. เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยแล้วต้องดำเนินการอย่างไร

  ตอบ  สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย จัดทำบันทึกแจ้งประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัยต่อไป

  3. เมื่อได้รับโครงการต่อเนื่อง ปีถัดไปต้องดำเนินการอย่างไร

  ตอบ  กรณีโครงการต่อเนื่อง นักวิจัยต้องดำเนินการ 2 อย่าง ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเล่มรายงานความก้าวหน้า โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการวิจัยสำหรับโครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2 เป็นต้นไป

  2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตามระยะเวลาที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

  4. การดำเนินโครงการวิจัยทำได้ถึงเมื่อไหร่

  ตอบ  นักวิจัยเข้าใจว่า หากส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน ถือว่าทันกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เมื่อทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว จะต้องดำเนินการส่งแบบประเมินและร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย ซึ่งใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในการประเมิน และหากได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จะส่งผลการประเมินให้นักวิจัยทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เมื่อนักวิจัยแก้ไขและจัดส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจะดำเนินการเบิกเงินสนับสนุนงานวิจัย งวดที่ 3 ดังนั้นทุกขั้นตอนต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนเท่านั้น

  5. สาเหตุที่ต้องส่งรายงานความก้าวหน้า/ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ก่อน 1 เดือน ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย

  ตอบ  ประกอบด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องดำเนินการส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย โดยกำหนดระยะเวลาให้ 2 สัปดาห์ (อาจมีการส่งล่าช้าเพราะคณะกรรมการมีภารกิจหน้าที่ต่างกัน)

  2. สถาบันวิจัยและพัฒนา รอผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย

  3. สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการประเมินแล้วส่งกลับให้นักวิจัย

  4. นักวิจัยแก้ไขตามคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย

  5. กรณีที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัยขอพิจารณาอีกครั้ง จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น

  6. สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและทำเรื่องเบิกเงินภายในวันที่ 15 ของเดือนที่สิ้นสุด เพราะกองคลังต้องดำเนินการต่อไป

  6. การส่งรายงานความก้าวหน้า/ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ต้องดำเนินการอย่างไร

  ตอบ  นักวิจัยต้องดำเนินการส่ง 2 ทาง ได้แก่

  1. จัดทำบันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมแนบเอกสารรายงานความก้าวหน้า/ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (วจ-18) จำนวน 3 ฉบับ

  2. ส่งเข้าในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

  7. เมื่อดำเนินการส่งรายงานความก้าวหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไรต่อ

  ตอบ  รอสรุปผลการประเมินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี 3 กรณีดังนี้

  กรณีที่ 1 สมควรสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัยต่อไป

  กรณีที่ 2 สมควรสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัยต่อไป แต่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อประกอบการดำเนินโครงการวิจัยในระยะต่อไปตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย

  กรณีที่ 3 ไม่สมควรสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัยต่อ เนื่องจาก……………………………….............……

  8. เมื่อดำเนินการส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

  ตอบ  รอสรุปผลการประเมินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี 3 กรณีดังนี้

  กรณีที่ 1 เห็นควรให้จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยไม่มีการแก้ไข โดยไม่ขอพิจารณาอีก

  กรณีที่ 2 เห็นควรให้จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อ นักวิจัยได้ปรับปรุงตามคำแนะนำแล้วเท่านั้น โดยไม่ขอพิจารณาอีก

  กรณีที่ 3 เห็นควรให้จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อ นักวิจัยได้ปรับปรุงตามคำแนะนำแล้วเท่านั้น โดยขอพิจารณาอีกครั้ง

  9. สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการเบิกเงินให้หรือยัง แล้วจะได้เมื่อไหร่

  ตอบ  สถาบันและพัฒนาจะดำเนินการเบิกเงินให้ เมื่อได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย และตรวจสอบเอกสารทางการเงินเรียบร้อยแล้ว และส่งไปยังกองคลังต่อไป ซึ่งกองคลังจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ โดยกองคลังไม่ได้แจ้งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้นักวิจัยประมาณการและนำสมุดบัญชีไปปรับที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติได้

  10. เอกสารทางการเงินเบิกอะไรไปบ้างจำไม่ได้

  ตอบ  ให้นักวิจัยทำสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

  11. ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ซีดี จำนวนเท่าไหร่

  ตอบ  เล่ม จำนวน 3 เล่มและซีดีจำนวน 3 แผ่น

  12. ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ NRMS

  ตอบ  ใช้เมนูลืมรหัสผ่าน (http://www.nrms.go.th/forgetPassword.aspx)

  13. การรายงานแผน รายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องรายงานที่เมนูใด

  ตอบ  รายงานได้ที่เมนู Ongoing & monitoring -->โครงการที่กำลังดำเนินการ ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการรายงานข้อมูลได้จากคู่มือการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย

  14. ต้องการเปลี่ยนแปลงหัวหน้า/ ผู้ร่วม/ สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัยต้องทำอย่างไร

  ตอบ  จัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลง..............................................เสนอตามสายงาน พร้อมจัดทำหนังสือรับรองลงนามรับทราบร่วมกันทุกคนที่อยู่ในคณะผู้วิจัย

  15. วิธีการคิดและคำนวณค่าปฏิบัติงานล่วงไม่เกิน 10 % คิดอย่างไร

  ตอบ  ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย + ค่าใช้สอย+ค่าวัสดุ= ….........................……x 10 %

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • Award
  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

   
   

  จำนวนเนื้อหา:
  40
 • ข่าวจากงานวิจัย/ข่าวสารทุนวิจัย

  ข่าวจากงานวิจัย

  ข่าวสารทุนวิจัย

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • Activities carried out to
  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • QR-code2
  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • บัญชีนวัตกรรม
  จำนวนเนื้อหา:
  0
 • แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน
  จำนวนเนื้อหา:
  6
 • สื่อวีดิทัศน์
  จำนวนเนื้อหา:
  1

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top