Menu

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 แบบฟอร์มรายละเอียดการประดิษฐ์
 คำอธิบายรายละเอียดข้อมูลการประดิษฐ์เพื่อขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
 คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร(แบบ สป-สผ-อสป-001-ก(พ)) 
 สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร 
 คำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร (แบบ สป-สผ-อสป-001-ก)
 คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร(แบบ สป-สผ-อสป-003-ก) 

ลิขสิทธิ์

 ขั้นตอนการยื่นจดลิขสิทธิ์
 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 สัญญาโอนลิขสิทธิ์
 แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 

ตัวอย่างร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาเคมีชีวภาพ
 ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์
 ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาเคมี
 ตัวอย่างอนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม/ไฟฟ้า/ฟิสิกส์
 ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ตัวอย่างอนุสิทธิบัตร สาขาเคมี

 

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top