Menu

คู่มือการใช้งานระบบ NRMSประจำปีงบประมาณ  2561

          คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ประสานงาน

                   -คู่มือการใช้งานระบบ NRMS Ongoing & monitoring ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับเต็ม)

           คู่มือการใช้งานสำหรับนักวิจัย

                   -คู่มือการใช้งานระบบ NRMS Ongoing & monitoring ประจำปีงบประมาณ 2561  (ฉบับเต็ม)

                   -คู่มือการใช้งานระบบ NRMS Ongoing & monitoring ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับย่อ)  : ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการ/แผนงาน

                   -คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระบบ NRMS ส่วนที่ 2 : รายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส (ไตรมาส 2)

                   - คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระบบ NRMS ส่วนที่ 2: รายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส (ไตรมาส 3) 

วิดีโอแนะแนะนำการใช้งาน

 

 

                     https://www.youtube.com/watch?v=cNneDDvMEFE&feature=youtu.be

 

วิดีโอแนะนำการรายงานตัวชี้วัดโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส2

https://www.youtube.com/watch?v=7_OvpJdSytM&feature=youtu.be

 

คู่มือการใช้งานระบบ NRMSประจำปีงบประมาณ 2560

          คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ประสานงาน

                   -คู่มือการใช้งานระบบ NRMS สำหรับผู้ประสานงานระดับมหาวิทยาลัย

                   -คู่มือการใช้งานระบบ NRMS สำหรับผู้ประสานงานระดับคณะ

           คู่มือการใช้งานสำหรับนักวิจัย

                   -คู่มือการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย (ฉบับเต็ม)

                   -คู่มือการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย (ฉบับย่อ ) : ส่วน Ongoing

                   -คู่มือการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย (ฉบับย่อ ) : ส่วนการรายงานผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research evaluation)

คู่มือการใช้งานระบบ NRMSสำหรับโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้

                       - คู่มือการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบNRMS

                       - คู่มือการลงทะเบียนสมาชิกในระบบNRMS

วิดีโอแนะแนะนำการใช้งานระบบ NRMS สำหรับโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้

                การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบNRMS

                https://www.youtube.com/watch?v=ZlCYUYW1zFc&app=desktop

                การลงทะเบียนสมาชิกในระบบNRMS

                https://www.youtube.com/watch?v=qG_MHFoLOpI&app=desktop

 

 https://www.youtube.com/watch?v=cNneDDvMEFE&feature=youtu.be

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top