Menu

แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการขออนุญาติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

         1. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ มทร.

         2. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ มทร.

         3. ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับข้อเสนอโครงการขออนุญาตใช้สัตว์

กำหนดการส่งโครงการเพื่อขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

กำหนดส่งเอกสาร

กำหนดการประชุมคณะอนุ

กรรมการฯ ประจำวิทยาเขต

กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ สถาบัน

1 ธันวาคม 2559

30 มกราคม 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

1 มีนาคม 2560

28 เมษายน 2560

25 พฤษภาคม 2560

1 มิถุนายน 2560

31 กรกฎาคม 2560

25 สิงหาคม 2560

1 กันยายน 2560

31 ตุลาคม 2560

24 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ

หากส่งโครงการไม่ทันตามกำหนดเวลา  ฝ่ายเลขานุการจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในครั้งถัดไป

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top