Menu

ขั้นตอนและแบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการขออนุญาตใช้สัตว์

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

         1. ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับข้อเสนอโครงการขออนุญาตใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน PDF

         2. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ Word PDF

         3. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม Word PDF

         4. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์ม Word PDF

         5. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ  Word PDF

         6. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม  Word PDF

         7. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์ม  Word PDF

 

กำหนดการส่งโครงการเพื่อขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

กำหนดส่งเอกสาร

กำหนดการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ประจำวิทยาเขต

กำหนดการประชุม
คณะกรรมการฯ สถาบัน

1 ธันวาคม 2561

30 มกราคม 2562

24 กุมภาพันธ์ 2562

1 มีนาคม 2562 

28 เมษายน 2562

25 พฤษภาคม 2562

1 มิถุนายน 2562

31 กรกฏาคม 2562

25 สิงหาคม 2562

1 กันยายน 2562

31 ตุลาคม 2562

24 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ

หากส่งโครงการไม่ทันตามกำหนดเวลา  ฝ่ายเลขานุการจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในครั้งถัดไป

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top