Menu

แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการขออนุญาติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

         1. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ มทร.

         2. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ มทร.

         3. ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับข้อเสนอโครงการขออนุญาตใช้สัตว์

กำหนดการส่งโครงการเพื่อขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

กำหนดส่งเอกสาร

กำหนดการประชุมคณะอนุ

กรรมการฯ ประจำวิทยาเขต

กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ สถาบัน

7 กันยายน 2560

6 ตุลาคม 2560

3 พฤศจิกายน 2560

1 ธันวาคม 2560

5 มกราคม 2561

2 กุมภาพันธ์ 2561

2 มีนาคม 2561

6 เมษายน 2561

4 พฤษภาคม 2561

1 มิถุนายน 2561

6 กรกฎาคม 2561

3 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ

หากส่งโครงการไม่ทันตามกำหนดเวลา  ฝ่ายเลขานุการจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในครั้งถัดไป

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top