Menu

 

แผนปฏิบัติงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

 1.แผนปฏิบัติการงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

 2.แผนปฏิบัติงานโครงการเทคนิคการยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 3.แผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมการพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย 

 4.แผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ใช้มนุษย์และสัตว์เป็นสิ่งตัวอย่างในการทดลอง

 5.แผนปฏิบัติงานโครงการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย

 6.แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

           กิจกรรมที่ 1:แผนปฏิบัติงาน โครงการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

           กิจกรรมที่ 2 : แผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ สำหรับข้อเสนอการวิจัย                              ใหม่ (NRMS Pre-audit)

 7.แผนปฏิบัติงานโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8  และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย               เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8

 8.แผนปฏิบัติงานโครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

 

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top