Menu
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

1. แบบเสนอโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย)

2. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย)

3. แบบเสนอแผนงานวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยชุด)

4. คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยชุด)

5. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

6. เอกสารแนบ 1-แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

7. เอกสารแนบ 2-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)

8. เอกสารแนบ3-ขั้นตอนการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

9.ผนวก 2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

10.ผนวก 3-ยุทธศาสตร์ชาติ

11.ผนวก 4-นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล

12.ผนวก 5-นิยามเกี่ยวกับการวิจัย  

13.ผนวก 6-ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

14.ผนวก 7-ตัวอย่างภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

15.ผนวก 8-ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

16. ผนวก  9-ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆที่เสนอขอในแต่ละปี(กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า  1 ปี)

17.ผนวก 10-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

18.ผนวก 11-ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

19.ผนวก 11-ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับข้อเสนอโครงการขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

20.ผนวก 12-แบบฟอร์มการขอพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

21.ผนวก12-แบบฟอร์มการขอพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

22.ผนวก 13-แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน

23.ผนวก 14-ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

24.ผนวก 14-ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

25.ผนวก 15-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

26.ผนวก16-ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

27.ผนวก17-แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี

แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการขออนุญาติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

         1. ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับข้อเสนอโครงการขออนุญาตใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

         2. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ Word PDF

         3. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม Word PDF

         4. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์ม Word PDF

         5. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ Word PDF

         6. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม Word PDF

         7. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์ม Word PDF

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 วจ-001 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

 วจ-01 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการชุด)

 วจ-02 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว)

 วจ-02 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว)_สำหรับวิทยาลัย ฯ

 วจ-03 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการชุดย่อย)

 วจ-04 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการชุด) 

 วจ-05 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการเดี่ยว) 

 วจ-05 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับงบรายได้ (โครงการเดี่ยว) 

 วจ-06 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการย่อย) 

 วจ-07 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (โครงการชุด) 

 วจ-08 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว)

 วจ-08 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยสำหรับงบรายได้ (โครงการเดี่ยว)

 วจ-09 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (โครงการชุดย่อย)

 วจ-10 บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา (โครงการชุด)

 วจ-11 บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา (โครงการเดี่ยว)

  วจ-11 บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา (โครงการเดี่ยว)_สำหรับวิทยาลัย ฯ 

 วจ-12  บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา โครงการชุด (ย่อย)

 วจ-13 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ลูกจ้างรายวัน (โครงการเดี่ยว)

  วจ-13 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ลูกจ้างรายวัน (โครงการเดี่ยว)_สำหรับวิทยาลัย ฯ

 วจ-14 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ลูกจ้างรายวัน (โครงการชุดย่อย)

 วจ-15 สัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย

 วจ-16 แบบฟอร์มภาระงานนักวิจัย

 วจ-17 แบบฟอร์มภาระงานผู้ช่วยนักวิจัย

 วจ-18 แบบรายงานความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

 วจ-19 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 วจ-20 แบบสรุปผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 วจ-21 บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินวิจัย (โครงการชุดย่อย)

 วจ-22 บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินวิจัย (โครงการชุด)

 วจ-23 บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินวิจัย (โครงการเดี่ยว)

 วจ-24 แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง

 วจ-25 แบบสรุปผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง

 วจ-26 บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานวิจัยฉบับร่าง/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และขอเบิกเงิน สนับสนุนการวิจัย งวดที่

  วจ-27 สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 เอกสารล้างใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1 

  วจ-28 สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 เอกสารล้างใบสำคัญรับเงินงวดที่ 2-3 

  วจ-29-วจ-30 หลักฐานเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 

 วจ-31 แบบฟอร์มขอส่งมอบครุภัณฑ์ทางการวิจัย 

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

ดาวน์โหลดทั้งหมด

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง

  1.รายงานขอซื้อขอจ้าง

  2.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

  3.ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

  4.ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง

  5.แบบประเมินผู้ขาย

 

 การจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  - คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

    ดาวน์โหลด template รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูร์

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินสนับสนุนงานวิจัย

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 1.ใบสำคัญรับเงิน
 2. ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
 3. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 
 4
. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 1. แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
 2.
 แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ แบบฟอร์มอื่น ๆ

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 1. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย งบประมาณการวิจัย

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 แบบฟอร์มรายละเอียดการประดิษฐ์
 คำอธิบายรายละเอียดข้อมูลการประดิษฐ์เพื่อขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
 สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร 
 คำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร (แบบ สป-สผ-อสป-001-ก)

ลิขสิทธิ์
ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 ขั้นตอนการยื่นจดลิขสิทธิ์
 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 สัญญาโอนลิขสิทธิ์
 แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 

รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top