Menu

แบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

1.      เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

1.1   คู่มือบริการวิชาการ

1.2   คู่มือการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน

1.3   ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.อีสาน ปี 57 – 60

1.4   คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557       

1.5   คู่มือการบริการทางวิชาการ            

 

2.แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

2.1   แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ (ฟอร์ม ง.8) 

2.2   แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

2.3   แบบฟอร์มการสำรวจความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.4   หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการ /ใบสมัครเข้ารับการบริการวิชาการ

2.5   หนังสือขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู้ /เทคโนโลยี

2.6   หนังสือขอเป็นเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน

2.7   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ

2.8   หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ พร้อมประทับตราของหน่วยงานและแนบสำเนาบัตรประชาชน

2.9   แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (สงป.301)

2.10 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ (สงป.301)

2.11 แบบฟอร์มประเมินการจัดโครงการด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

2.12 แบบฟอร์มติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.13 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามตัวชี้วัด  

2.14 รายงานผลการดำเนินการบริการวิชาการ

                            2.14.1  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ   

                               ดาวน์โหลดไฟล์ word

                               ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

          2.14.2  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน 2561 สำหรับปีที่ 1     

            ดาวน์โหลดไฟล์ word

            ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

                           2.14.3  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน 2561 สำหรับปีที่ 2-5          

            ดาวน์โหลดไฟล์ word

            ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

                            2.14.4  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน 2561 หมู่บ้านต้นแบบ          

            ดาวน์โหลดไฟล์ word

            ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

2.15 แบบฟอร์มการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

                           2.15.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ว-1ด

                  2.16 แบบฟอร์มการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

                           2.16.1 แบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

                           2.16.2 แบบฟอร์ม มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top