Menu

 

แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ

ประจำปี2559

  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

  2. แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

  3. แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  4. แผนระบบบริหารคุณภาพ ISO ประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

  Pm 23 การบริการทางวิชาการ

  PM 24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ - A โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย

  PM 24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ - B โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้

  PM 24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ - C โครงการวิจัยงบประมาณภายนอก

  PM 24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ - D การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  PM 24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ - E การคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  PM 24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ - F ทรัพย์สินทางปัญญา

  PM 24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

  PM 26 การจัดทำแผนกลยุทธุ์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

  PM 27 การจัดทำงบประมาณและติดตามประเมินผลงบประมาณ

  PM 29 การบริหารงานพัสดุ - A  การจัดซื้อ-จัดจ้าง

  PM 29 การบริหารงานพัสดุ - B การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ

  PM 29 การบริหารงานพัสดุ

  PM 31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ - งานบริการ

  PM 31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ - งานบริหาร

  PM 31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์ - งานิจัย

  PM 32งานการเงินและบัญชี

  PM 34 การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร -  C  การจัดประชุมของหน่วยงาน

  PM 34 การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร - งานบริการ

  PM 34 การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร - งานบริหาร

  PM 34 การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร - งานวิจัย

  PM 34 การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

  PM 35 การสรรหาบุคลากร

  PM 36 การพัฒนาบุคลากร

  PM 37 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  PM 39 ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

  PM 40 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดการความรู้ - F  การจัดการความรู้

  PM 40 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดการความรู้

  PM 41 การควบคุมเอกสารคุณภาพ

  PM 43 การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน - A   กรณีปฏิบัติการแก้ไข

  PM 43 การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน - B   กรณีปฏิบัติการป้องกัน

  PM 44 การควบคุมบันทึกคุณภาพ - งานบริการ

  PM 44 การควบคุมบันทึกคุณภาพ - งานบริหาร

  PM 44 การควบคุมบันทึกคุณภาพ - งานวิจัย

  PM 45 การทบทวนของฝ่ายบริหาร

ประจำปี2558

  แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558

  แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

  แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 2558 ประจำปีการศึกษา 2558

  แผนระบบบริหารคุณภาพ ISO ประจำปีการศึกษา 2558

  แผนการดาเนินงาน PM - 23 การบริการทางวิชาการ

  แผนการดาเนินงาน PM - 24 A

  แผนการดาเนินงาน PM - 24 B

  แผนการดาเนินงาน PM - 24 C

  แผนการดาเนินงาน PM - 24 D

  แผนการดาเนินงาน PM - 24 E

  แผนการดาเนินงาน PM - 24 F

  แผนการดาเนินงาน PM - 24

  แผนการดาเนินงาน PM - 26

  แผนการดาเนินงาน PM - 27

  แผนการดาเนินงาน PM - 29 A

  แผนการดาเนินงาน PM - 29 B

  แผนการดาเนินงาน PM - 29

  แผนการดาเนินงาน PM - 31 งานวิจัย

  แผนการดาเนินงาน PM - 31 งานบริหาร

  แผนการดาเนินงาน PM - 32

  แผนการดาเนินงาน PM - 34 งานประชุม

  แผนการดาเนินงาน PM - 34 งานประชุม

  แผนการดาเนินงาน PM - 34 สารบรรณ สวพ

  แผนการดาเนินงาน PM - 34 สารบรรณ บริการ

  แผนการดาเนินงาน PM - 34 สารบรรณ บริหาร

  แผนการดาเนินงาน PM - 34 สารบรรณ วิจัย

  แผนการดาเนินงาน PM - 35 ลูกจ้างเงินรายได้

  แผนการดาเนินงาน PM - 36 A แผนพัฒนาบุคลากร

  แผนการดาเนินงาน PM - 37 การประเมินผลการปฏิบบัติงาน

  แผนการดาเนินงาน PM - 39 ความเสี่ยง

  แผนการดาเนินงาน PM - 40 วิจัย

  แผนการดาเนินงาน PM - 40 สถาบัน

  แผนการดาเนินงาน PM - 40 งานบริการวิชาการ

  แผนการดาเนินงาน PM - 40 B การจัดการความรู้

  แผนการดาเนินงาน PM - 40 B การจัดการความรู้

  แผนการดาเนินงาน PM - 41

  แผนการดาเนินงาน PM - 43 A

  แผนการดาเนินงาน PM - 43 B

  แผนการดาเนินงาน PM - 44 งานวิจัย

  แผนการดาเนินงาน PM - 44 บริหาร

  แผนการดาเนินงาน PM - 44 บริการ

  แผนการดาเนินงาน PM - 45

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top