Menu
 
ประกันคุณภาพ
ระดับสถาบัน

             รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษษภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 

             รายงานการประเมินตนเอง SALF ASSESSMENT REPORT (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558     

             รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2557  

             ายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557   

             รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556          

             รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

             รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 

             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา 2554
             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา 2553

             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา 2552

             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา 2551

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top