Menu

แผนผังเว็บไซต์

 

แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา

-          ข้อมูลทั่วไป

-          โครงสร้างการบริหาร

-          ทำเนียบผู้บริหาร

-          บุคลากร สวพ.

-          ฐานข้อมูลบุคลากร

-          ระเบียบประกาศ

-          กองทุนสนุบสนุนการวิจัย

-          ติดต่อเรา

-          เบอร์ติดต่อภายใน

-          ลิ้งภายนอกกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

-          แผนผังเว็บไซต์

 

 แผนรายงานประจำปี

-         แผนยุทธศาสตร์/และกลยุทธ์

-         แผนยุทธศาสตร์ สวพ.

-         แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน สวพ.

-         รายงานประจำปี

-         รายงานบริหารความเสี่ยง

-         ข้อบังคับ

-         คำสั่งแต่งตั้ง

-         กิจกรรม 5 ส.

ประกันคุณภาพ SAR

-          เป้าหมายประกันคุณภาพ

-          รายงานประเมินตนเอง SAR

-          แผนประกันคุณภาพ

-          ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR

-          แบบฟอร์ม ก.พ.ร. รอบ 9 เดือนปี 53

-          แบบฟอร์ม ก.พ.ร. รอบ 12 เดือนปี 53

-           แผนการรายงานผลปฏิบัติราชการฯ SAR

-           แผนการรายงานผลปฏิบัติราชการฯ (กพร.)

 

การจัดการความรู้ KM     

-          ความหมายของการจัดการความรู้ KM

-          แผนการจัดการความรู้

-          การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย

-          การจัดการความรู้ด้านงานบริการวิชาการ

-          การจัดการความรู้ฝ่ายบริหาร

หน่วยงานภายใน

-          การบริหารทั่วไป

-          งานบริการวิชาการ

-          งานวิจัย

-          ทรัพย์สินทางปัญญา

-          บริการในเว็บ

-          สรุปการดำเนินโครงการ สวพ.

-          แหล่งทุนภายใน

-          แหล่งทุนต่างประเทศ

-          ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวารสาร มทร.อีสาน

 

จรรยาบรรณนักวิจัย

-          จรรยาบรรณนักวิจัย

 

                              FAQ

 

 

 

     

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top