Menu

ระเบียบ / ประกาศ เกี่ยวกับงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบ

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกองทุนสนับสนุการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อนำไปเสนอผลงานสร้างสรรค์ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาพ.ศ.๒๕๕๙ 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๘  

 

 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือผลงานสร้างสรรค์

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

 อื่นๆ

 1. เรื่อง ยกเลิกประกาศ
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ    ต่างประเทศ แบบเหมาจ่าย จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 3. ประกาศ เกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับนักวิจัยที่ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก (พื้นที่ดำเนินการภายในประเทศ)
 4. หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๙

 

แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์

ใบสมัคร

ใบสำคัญรับเงิน-ค่าตอบแทนการตีพิมพ์

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ  ต่างประเทศ

ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนการนำเสนอผลงาน

ใบสมัคร

บันทึกข้อความ-หลักฐานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

บันทึกข้อความ-หนังสือรับรองที่อยู่ของหลักฐานทางการเงินฉบับจริง

 

แบบฟอร์มการขอรับค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ขั้นตอนการขอรับค่าตอบแทนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ใบสมัคร

ใบสำคัญรับเงิน-ค่าตอบแทนทรัพย์สินทางปัญญา

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

แบบฟอร์มการขอรับเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย  ผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ขั้นตอนการการขอรับเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย  ฯ

ใบสมัคร

ใบสำคัญรับเงิน-เงินรางวัล

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top