Menu
ระเบียบ / ประกาศ เกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
  1.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยกองทุนสนับสนุการวิจัยพ.ศ.๒๕๕๑
  2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการณต่างประเทศแบบเหมาจ่ายจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  3.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการณต่างประเทศ

  4.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อนำไปเสนอผลงานสร้างสรรค์ณต่างประเทศพ.ศ.๒๕๕๘

  5.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่องเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติพ.ศ.๒๕๕๘

  6.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่สากลพ.ศ.๒๕๕๙

  7.ประกาศเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับนักวิจัยที่ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก(พื้นที่ดำเนินการภายในประเทศ)

  8.เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) 

  9.ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  10.ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ 

  11.ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top